islam videoları
Sponsor Reklam

Video Yükleniyor 10 Sn. Bekleyin


Video Önü Reklam Alanı

Bu Alana Reklam Vermek İstiyorsanız

Bizimle İLETİŞİM Bölümünden İrtibata Geçiniz

Hata: JavaScript Kapalı.

Video çalışmıyorsa tıklayın | sesli-islam.com
Sponsor Reklam
 • İzlenme: 41593
 • Video açıklaması :

  Yasin suresi

  Yasin süresi mekkede inmiştir. Yasin süresinin anlamı öldükten sonra dirilme yalan ve doğrunun karşlaştırması ve allahın birliğinin kesin delillerle göstermesidir. Bu süre 83 ayetten oluşmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekirse yasin süresi kuranı kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir. Yasin süresi Allah tarafından gönderilen kuranı kerim, kutsal kitabımızın vahiy doğruluğuyla birlikte hazreti muhammet üzerine yeminle başlamaktadır. Bazı kişiler sapıklık böyle haşa Allahımızı yok görmek de devam ettiklerinde siz onlara Yasin suresini okutun. Çünkü yasin süresi içerisinde bu tür kişilerden söz etmektedir.

  Bu süre allah yalanlayan kişileri cehennemde yanacaklarını belirtir. Allaha inanan onun Peygamberine Muhammet olduğuna inanan kişilere ödül verecektir. Aynı zamanda kuranı kerim içerisinden öğüt almak isteyen kişiler içinde yasin süresi son derece önemlidir. yasin süresi yüce Allah tarafından Allahın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Bu delillere hayat içerisinden örnekler verir. Bunlardan birkaçına değinmek gerekirse dağların yürüdüğünde, kapkaranlık bir hayal sahnesinden hiçbir şekilde sapmadan aynı yörüngede devam eden gezegene, en parlak güneş tanesine, ilk insanlardan günümüze kadar gelişen insan faziletine kadar örnekler verir. Tekrar belirtmek gerekirse yasin süresi kıyamete ve onun korkunç hallerini insanların kabirlerin kalkacağı diriliş cennet ve cehennem suçlarından bahseder. Allahın sözünü yerine getirmeyen kişilerin alla tarafından cezalandırılacağı belirtir.

  Yasin suresi

  Bismillahirrahmanirrahim 1. Ayet : Yasin Anlamı : Yasin 2. Ayet : Vel kuranil hakiym 3. Ayet : İnneke le minel murseliyn Anlamı : 2 ve 3. Ayet : Ayet : Ey Muhammed! Hikmetli Kurâna andolsun ki, sen risâlet görevi 4. Ayet : Ala sıratım müstekıym Anlamı : Dosdoğru bir yol üzerindesin. Ayet : 5. Ayet : Tenziylel aziyzir rahıym 6. Ayet : Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun Anlamı : 5 ve 6. Ayet - Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allahın indirdiği (Kurân) ile korkutasın. 7. Ayet : Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yüminun Anlamı : Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler. 8. Ayet : İnna cealna fı anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun Anlamı : Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. 9. Ayet : Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun Anlamı : Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler. 10. Ayet : Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yüminun Anlamı : Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar. 11. Ayet : İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım Anlamı : Sen ancak Kurâna tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allahtan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele. 12. Ayet : İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şeyin ahsaynahü fı imamim mübiyn Anlamı : Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imam-ı mübinde (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir. 13. Ayet : Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun Anlamı : Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. 14. Ayet : İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun Anlamı : Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz. dediler. 15. Ayet : Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şeyin in entüm illa tekzibun Anlamı : Onlar da: Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. dediler. 16. Ayet : Kalu rabbüna yalemü inna ileyküm le murselun Anlamı : Peygamberler dediler ki: Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. 17. Ayet : Ve ma aleyna illel belağul mübın Anlamı : Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. 18. Ayet : Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym Anlamı : Onlar dediler ki: Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azab dokunur. 19. Ayet : Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun Anlamı : Peygamberler de şöyle cevap verdiler: Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz. 20. Ayet : Ve cae min aksal medıneti racülüy yesa kale ya kavmittebiul murseliyn Anlamı : O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: Ey kavmim! Uyun o elçilere! 21. Ayet : İttebiu mel la yeselüküm ecrav vehüm mühtedun Anlamı : Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir. 22. Ayet : Ve ma liye la abüdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun Anlamı : Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp Ona götürüleceksiniz. 23. Ayet : E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şeyev ve la yünkızun Anlamı : Hiç ben Ondan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar. 24. Ayet : İnnı izel le fı dalalim mübın Anlamı : Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum. 25. Ayet : İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun Anlamı : Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni. 26. Ayet : Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı yalemun Anlamı : (Sonra ona) haydi gir cennete! denildi. O da dedi ki: Ne olurdu kavmim bilseydi! 27. Ayet : Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn Anlamı : Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını. 28. Ayet : Ve ma enzelna ala kavmihı mim badihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn Anlamı : Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. 29. Ayet : İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun Anlamı : Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler. 30. Ayet : Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun Anlamı : Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine glen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. 31. Ayet : Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun Anlamı : Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar. 32. Ayet : Ve in küllül lemma cemiyul ledeyna muhdarun Anlamı : Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir. 33. Ayet : Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü yekülun Anlamı : Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. 34. Ayet : Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve anabiv ve feccerna fiyha minel uyun Anlamı : Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. 35. Ayet : Li yekülu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun Anlamı : (Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi? 36. Ayet : Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la yalemun Anlamı : Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allahın şanı ne yücedir. 37. Ayet : Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun Anlamı : Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar. 38. Ayet : Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym Anlamı : Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allahın takdiridir. 39. Ayet : Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym Anlamı : Aya gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür. 40. Ayet : Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun Anlamı : Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. 41. Ayet : Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun Anlamı : Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır. 42. Ayet : Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun Anlamı : Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. 43. Ayet : Ve in neşe nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun Anlamı : Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtarılır. 44. Ayet : İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn Anlamı : Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka. 45. Ayet : Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun Anlamı : Durum böyle iken onlara: Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin denildiği zaman, 46. Ayet : Ve ma tetiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha muridıyn Anlamı : Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler. 47. Ayet : Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nutımü mel lev yeşaüllahü atamehu in entüm illa fı dalalim mübın Anlamı : Onlara: Allahın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: Allahın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz? dediler. 48. Ayet : Ve yekulune meta hazel vadü in küntüm sadikıyn Anlamı : Yine onlar: Eğer doğru söylüyorsanız bu (kıyamet) vaadi ne zaman? diyorlar. 49. Ayet : Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten tehuzühüm vehüm yehıssımun Anlamı : Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. 50. Ayet : Fela yestetıyune tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun Anlamı : O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. 51. Ayet : Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun Anlamı : Sûra üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. 52. Ayet : Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun Anlamı : Onlar: Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmânın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler derler. 53. Ayet : İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiyul ledeyna muhdarun Anlamı : Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir. 54. Ayet : Fel yevme la tuzlemü nefsün şeyev vela tüczevne illa ma küntüm tamelun Anlamı : Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. 55. Ayet : İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun Anlamı : Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. 56. Ayet : Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun Anlamı : Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. 57. Ayet : Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun Anlamı : Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. 58. Ayet : Selamün kavlem mir rabbir rahıym Anlamı : (Onlara) Rahîm olan Rabden selâm sözü vardır. 59. Ayet : Vemtazül yevme eyyühel mücrimun Anlamı : Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. 60. Ayet : Elem ahed ileyküm ya benı ademe el la tabüdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 61. Ayet : Ve enıbüduni haza sıratum müstekıym Anlamı : 60 ve 61. Ayet - Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi? (buyurulacak) 62. Ayet : Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu takılun Anlamı : Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz? 63. Ayet : Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun Anlamı : İşte bu size vaad edilen cehennemdir. 64. Ayet : Islevhel yevme bima küntüm tekfürun Anlamı : Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için. 65. Ayet : El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun Anlamı : Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. 66. Ayet : Velev neşaü letamesna ala ayünihim festebekus sırata fe enna yübsırun Anlamı : Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler? 67. Ayet : Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun Anlamı : Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. 68. Ayet : Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela yakılun Anlamı : Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı? 69. Ayet : Ve ma alemnahüş şıra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kuranüm mübiyn Anlamı : Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kurândır. 70. Ayet : Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın Anlamı : (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. 71. Ayet : E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına enamen fehüm leha malikun Anlamı : Şunu da görmediler mi: Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar. 72. Ayet : Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha yekülun Anlamı : Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar. 73. Ayet : Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun Anlamı : Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükretmeyecekler mi? 74. Ayet : Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun Anlamı : Onlar, Allahtan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım olunacaklar. 75. Ayet : La yestetıyune nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun Anlamı : Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir. 76. Ayet : Fela yahzünke kavlühüm inna nalemü ma yüsirrune ve ma yulinun Anlamı : O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da. 77. Ayet : Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın Anlamı : İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi? 78. Ayet : Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım Anlamı : Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri? dedi. 79. Ayet : Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım Anlamı : De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir. 80. Ayet : Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun Anlamı : Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan Odur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. 81. Ayet : Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım Anlamı : Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. 82. Ayet : İnnema emruhu iza erade şeyen ey yekule lehu kün fe yekun Anlamı : Onun emri, bir şeyi dileyince ona sadece Ol! demektir. O da hemen oluverir. 83. Ayet : Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şeyiv ve ileyhi türceun Anlamı : O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allahın şanı ne yücedir. Siz de yalnız Ona döndürüleceksiniz.

  Resme ait görsel: YASİN SURESİ MEAL AÇIKLAMALI-OK TAKİPLİ
  Kategori: Genel
Sitene Ekle:
Video Linki:
YORUM YAP
Sosyal Linkler
Twitter Share Facebook Share Technorati Share Google Share Delicious Share Digg Share
Reklamlar
Benzer Videolar
Kategoriler
Basketbol
İslam Videoları
İslami Videolar - Dini Videolar - Sitemap - Rss
© 2010 All Right Reserved Sesli-İslam.Com- Tüm Hakları DMR'ye aittir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yasal Uyarı : Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan .yer sağlayıcı. olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kaldır. prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, iletişim bölümünden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.